Koolielu

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse õpilaste sisekorraeeskiri


KINNITATUD
direktori käskkirjaga
nr 65-Ü, 29.09.2020

 

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses kehtivad õppijatele ühised nõuded kõigis kooli hoonetes ja territooriumil. Lisaks reguleerivad õppijate õigusi ja kohustusi õppekorralduseeskiri ja kooli põhimäärus.

 

VÕRUMAA HARIDUS- JA TEHNOLOOGIAKESKUSE ÕPPIJATE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

1. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse õppija põhiülesanne on osaleda õppetöös ja vastavalt oma võimetele kohusetundlikult õppida.

2. Õppija käitub viisakalt üldisi käitumisnorme austades.

3. Õppija hoiab enda ja kooli vara.

4. Õppija hoiab kooli mainet.

 

1. ÕPPIJA ÕIGUSED

Õppijal on õigus:

1.1.  saada heal tasemel õpetust oma valitud õppekaval;

1.2.  kasutada oma kooli raamatukogu, kooli rajatisi, õppe - , spordi- ja muid vahendeid selleks ette nähtud ajal ja otstarbel;

1.3.  kasutada seaduse ja kooli põhikirjaga antud soodustusi ja õigusi;

1.4.  saada kutse- ja karjäärinõustamisalast teenust;

1.5.  saada õpetajatelt nende tööaja piires konsultatsioone õppetööd puudutavates küsimustes;

1.6.  osaleda õpilasesinduse valimisel ning kandideerida õpilasesindusse;

1.7.  pöörduda tervislikel põhjustel õppetöö ajal tervishoiuteenuse osutaja poole;

1.8.  asutada koolis ühinguid, klubisid, ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustaotlustega ega õõnesta Eesti Vabariigi alustugesid;

1.9.  saada õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid;

1.10. pöörduda koolinõukogu või koolipidaja poole juhul, kui tema õigustatud küsimused pole leidnud lahendamist tugiisiku/kursusejuhataja või kooli juhtkonna poolt.

 

2. ÕPPIJA KOHUSTUSED

Õppija on kohustatud:

2.1.  osalema õppetöös, täites õppekava ja õppeülesandeid;

2.2.  täitma seaduste, kooli põhimääruse, sisekorraeeskirja, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning kanda vastutust nende rikkumise korral;

2.3.  omama tunnis kõiki vajalikke õppevahendeid;

2.4.  keelduma tööst, mille teostamine seab ohtu tema tervise või elu;

2.5.  pidama kinni tunniplaaniga kehtestatud tundide ajast ning jõudma tundi hilinemiseta;

2.6.  õppetöölt puudumisel, teatama kursusejuhatajale/tugiisikule puudumise põhjustest esimesel puudumise päeval ja esitama dokumendid puudumise põhjendatuks lugemiseks kohe pärast õppetööle naasmist või hiljemalt puudumisele järgneva kuu esimeseks kuupäevaks;

2.7.  hoidma kooli mainet;

2.8.  täitma õpetajate ja teiste kooli töötajate korraldusi, vajadusel aitama teha kõiki kooli ja kooli territooriumi korrastamisel vajalikke töid;

2.9.  käituma viisakalt ja moraalinormidele vastavalt nii koolis kui väljaspool kooli;

2.10. järgima isikliku hügieeni nõudeid;

2.11. täitma töötervishoiu- ja tuleohutuse eeskirju;

2.12. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate korraldusele;

2.13. hüvitama tulekahju- või valvesignalisatsiooni põhjuseta käivitamisel valehäirega kaasnenud kulutused;

2.14. hoidma heaperemehelikult kooli ja kaasõpilaste vara, sh neile laenutatud õppevahendeid ning tagastama need saadud seisukorras või vastasel korral hüvitama kahju;

2.15. kasutama üldkasutatavaid ruume kultuurselt;

2.16. riietuma korrektselt ja praktilise töö tundides kandma vastavaks tööks sobivat riietust;

2.17. lülitama mobiiltelefonid hääletuks ja õpetaja ettepanekul panema need õppetundide, eksamite, kaitsmiste, kogunemiste ja praktilise õppetöö ajal kappi;

2.18. hoolitsema oma tervise eest (ei tarvita alkohoolseid jooke ja muid uimastavaid vahendeid, ei suitseta, tegeleb kehakultuuriga);

Õpilasel ei ole lubatud:

2.19. käituda ebaviisakalt ja kasutada füüsilist ning vaimset vägivalda kaasõpilaste ja kooli töötajate suhtes;

2.20. segada kaasõpilasi ja õpetajaid tunni ajal ning takistada tunni läbiviimist;

2.21. süüa ja juua õppetunni ajal klassiruumis;

2.22. hindamisel kasutada teadmiste omavahelist vahetamist;

2.23. teise õpilase eest hindamisel osaleda;

2.24. teiste töid esitada enda nime all või selle osi kasutada ilma nõuetekohase viitamiseta (plagieerimine);

2.25. iseenda tööd uuesti esitada samas või teises õppeaines, v.a juhul kui õpetaja on seda lubanud;

2.26. õpetajalt kooskõlastust saamata salvestada ja filmida õppetundi või kasutada tunnis kõrvaklappe, mobiiltelefoni, arvutit, mp3-mängijat jms;

2.27. teha ja laadida internetti üles kaasõpilastest või kooli töötajatest tehtud pilte ja salvestisi ilma neilt luba küsimata;

2.28. avaldada internetis (sh e-kirjades) halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, videoid;

2.29. kasutada teiste nime ja identiteeti oma loomingu edastamiseks;

2.30. lahkuda õppetunnist ilma õpetaja loata;

2.31. edastada teadlikult enda kohta valeandmeid nii koolis kui väljaspool kooli;

2.32. osta, müüa, vahenda, ladusta või levita mõnel muul viisil koolis või selle territooriumil alkohoolseid, narkootilisi või psühhotroopseid aineid;

2.33. tarvita koolis või selle territooriumil alkohoolseid, narkootilisi või psühhotroopseid aineid;

2.34. mängida hasartmänge;

2.35. suitsetada, sh e-sigarette, kooli ruumides ja territooriumil va suitsetamiseks ettenähtud kohad;

2.36. pakkuda isikut häirival viisil talle kaupa või teenust või häirival viisil kerjata;

2.37. võtta kooli kaasa relvi (sh relvade mulaaže) ning ohtlikke aineid;

2.38. võtta kooli kaasa esemeid või aineid, mida kasutatakse teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra vara kahjustamiseks.

 

3. ÕPPETÖÖST OSAVÕTU ARVESTAMISE ALUSED

3.1. õppetunni alguses kannab õpetaja puudujad puudumiste märkimise  registrisse ja päevikusse.

3.2. kui õpilane on puudunud õppetundidest rohkem kui 50%, võib õpetaja  nõuda (olenemata puudumise põhjusest) arvestuse sooritamist kogu materjali kohta.

3.3. õpilane on kohustatud teatama kursuse juhendajale/tugiisikule (tema puudumisel juhtivõpetajale) puudumise põhjustest võimalusel eelnevalt või esimesel võimalusel ja esitama dokumendid puudumise põhjendatuks lugemiseks koheselt pärast õppetööle jõudmist.

3.4. põhjuseta puudumiste arvestust peab kursusejuhataja/tugiisik.

3.5. puudumine loetakse põhjendatuks ja tõendatakse kirjalikult:

3.5.1. õpilase haigestumise korral;

3.5.2. õpilase puudumisel kodustel põhjustel lapsevanema poolt antud puudumistõendi alusel;

3.5.3. EV kaitsejõudude ja politsei töötaja teatis;

3.5.4. õpilase vabastamist taotleva ettevõtte ametlik kiri (sport, taidlus jt), mis on aktsepteeritud kooli esindaja poolt;

3.5.5. õpilase puudumisel kooli poolt määratud esindamisülesannete täitmiseks;

3.5.6. õpilase muudel kursusejuhatajaga kooskõlastatud põhjustel puudumistel;

3.5.7. puudumiste põhjuseid tõendavate dokumentide säilitamise eest vastutab kursusejuhataja.

 

4. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE

Tunnustamine

4.1. Heade saavutuste eest õppe- ja praktilises töös, huvitegevuses, spordis ja muudes koolielu valdkondades tunnustatakse õpilasi rakendades, kas ühte, mõnd või kõiki järgmistest vahenditest:

4.1.1. suuline tänuavaldus;

4.1.2. tänukiri;

4.1.3. mälestuses;

4.1.4. kiitus direktori käskkirjaga;

4.1.5. kooli direktori vastuvõtt;

4.1.6. presidendi vastuvõtt;

4.1.7. välismaale õppima või praktikale suunamine;

4.1.8. õpilasvahetusest osavõtt.

Mõjutamine

4.2. Õppekorraeeskirja eiramise ning kooli või õpilaskodu sisekorra nõuete mittetäitmisel õpilaste poolt rakendatakse, kas ühte, mõnd või kõiki järgmistest mõjutusvahenditest:

4.2.1. vestlemine/nõustamine, alla 18-aastase õppija puhul lapsevanema/eestkostja informeerimine;

4.2.2. suuline hoiatus;

4.2.3. vestlus juhtivõpetajaga;

4.2.4. vestlus kooli juhtkonnaga;

4.2.5. vestlus kooli juhtkonnaga koos lapsevanemaga;

4.2.6. aruandmine õppetooli koosolekul;

4.2.7. aruandmine õpikojas;

4.2.8. direktori käskkirjaga noomitus;

4.2.9. õpilaskodu lepingu peatamine või lõpetamine;

4.2.10. õppetoetuse maksmise lõpetamine või peatamine;

4.2.11. koolist väljaarvamine.

 

5. RAKENDUSSÄTTED

5.1. Käesolev kord jõustub 1. oktoobril 2020. a.

KINNITATUD
direktori käskkirjaga
nr 65-Ü, 29.09.2020

 

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses kehtivad õppijatele ühised nõuded kõigis kooli hoonetes ja territooriumil. Lisaks reguleerivad õppijate õigusi ja kohustusi õppekorralduseeskiri ja kooli põhimäärus.

 

VÕRUMAA HARIDUS- JA TEHNOLOOGIAKESKUSE ÕPPIJATE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

1. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse õppija põhiülesanne on osaleda õppetöös ja vastavalt oma võimetele kohusetundlikult õppida.

2. Õppija käitub viisakalt üldisi käitumisnorme austades.

3. Õppija hoiab enda ja kooli vara.

4. Õppija hoiab kooli mainet.

 

1. ÕPPIJA ÕIGUSED

Õppijal on õigus:

1.1.  saada heal tasemel õpetust oma valitud õppekaval;

1.2.  kasutada oma kooli raamatukogu, kooli rajatisi, õppe - , spordi- ja muid vahendeid selleks ette nähtud ajal ja otstarbel;

1.3.  kasutada seaduse ja kooli põhikirjaga antud soodustusi ja õigusi;

1.4.  saada kutse- ja karjäärinõustamisalast teenust;

1.5.  saada õpetajatelt nende tööaja piires konsultatsioone õppetööd puudutavates küsimustes;

1.6.  osaleda õpilasesinduse valimisel ning kandideerida õpilasesindusse;

1.7.  pöörduda tervislikel põhjustel õppetöö ajal tervishoiuteenuse osutaja poole;

1.8.  asutada koolis ühinguid, klubisid, ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustaotlustega ega õõnesta Eesti Vabariigi alustugesid;

1.9.  saada õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid;

1.10. pöörduda koolinõukogu või koolipidaja poole juhul, kui tema õigustatud küsimused pole leidnud lahendamist tugiisiku/kursusejuhataja või kooli juhtkonna poolt.

 

2. ÕPPIJA KOHUSTUSED

Õppija on kohustatud:

2.1.  osalema õppetöös, täites õppekava ja õppeülesandeid;

2.2.  täitma seaduste, kooli põhimääruse, sisekorraeeskirja, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning kanda vastutust nende rikkumise korral;

2.3.  omama tunnis kõiki vajalikke õppevahendeid;

2.4.  keelduma tööst, mille teostamine seab ohtu tema tervise või elu;

2.5.  pidama kinni tunniplaaniga kehtestatud tundide ajast ning jõudma tundi hilinemiseta;

2.6.  õppetöölt puudumisel, teatama kursusejuhatajale/tugiisikule puudumise põhjustest esimesel puudumise päeval ja esitama dokumendid puudumise põhjendatuks lugemiseks kohe pärast õppetööle naasmist või hiljemalt puudumisele järgneva kuu esimeseks kuupäevaks;

2.7.  hoidma kooli mainet;

2.8.  täitma õpetajate ja teiste kooli töötajate korraldusi, vajadusel aitama teha kõiki kooli ja kooli territooriumi korrastamisel vajalikke töid;

2.9.  käituma viisakalt ja moraalinormidele vastavalt nii koolis kui väljaspool kooli;

2.10. järgima isikliku hügieeni nõudeid;

2.11. täitma töötervishoiu- ja tuleohutuse eeskirju;

2.12. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate korraldusele;

2.13. hüvitama tulekahju- või valvesignalisatsiooni põhjuseta käivitamisel valehäirega kaasnenud kulutused;

2.14. hoidma heaperemehelikult kooli ja kaasõpilaste vara, sh neile laenutatud õppevahendeid ning tagastama need saadud seisukorras või vastasel korral hüvitama kahju;

2.15. kasutama üldkasutatavaid ruume kultuurselt;

2.16. riietuma korrektselt ja praktilise töö tundides kandma vastavaks tööks sobivat riietust;

2.17. lülitama mobiiltelefonid hääletuks ja õpetaja ettepanekul panema need õppetundide, eksamite, kaitsmiste, kogunemiste ja praktilise õppetöö ajal kappi;

2.18. hoolitsema oma tervise eest (ei tarvita alkohoolseid jooke ja muid uimastavaid vahendeid, ei suitseta, tegeleb kehakultuuriga);

Õpilasel ei ole lubatud:

2.19. käituda ebaviisakalt ja kasutada füüsilist ning vaimset vägivalda kaasõpilaste ja kooli töötajate suhtes;

2.20. segada kaasõpilasi ja õpetajaid tunni ajal ning takistada tunni läbiviimist;

2.21. süüa ja juua õppetunni ajal klassiruumis;

2.22. hindamisel kasutada teadmiste omavahelist vahetamist;

2.23. teise õpilase eest hindamisel osaleda;

2.24. teiste töid esitada enda nime all või selle osi kasutada ilma nõuetekohase viitamiseta (plagieerimine);

2.25. iseenda tööd uuesti esitada samas või teises õppeaines, v.a juhul kui õpetaja on seda lubanud;

2.26. õpetajalt kooskõlastust saamata salvestada ja filmida õppetundi või kasutada tunnis kõrvaklappe, mobiiltelefoni, arvutit, mp3-mängijat jms;

2.27. teha ja laadida internetti üles kaasõpilastest või kooli töötajatest tehtud pilte ja salvestisi ilma neilt luba küsimata;

2.28. avaldada internetis (sh e-kirjades) halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, videoid;

2.29. kasutada teiste nime ja identiteeti oma loomingu edastamiseks;

2.30. lahkuda õppetunnist ilma õpetaja loata;

2.31. edastada teadlikult enda kohta valeandmeid nii koolis kui väljaspool kooli;

2.32. osta, müüa, vahenda, ladusta või levita mõnel muul viisil koolis või selle territooriumil alkohoolseid, narkootilisi või psühhotroopseid aineid;

2.33. tarvita koolis või selle territooriumil alkohoolseid, narkootilisi või psühhotroopseid aineid;

2.34. mängida hasartmänge;

2.35. suitsetada, sh e-sigarette, kooli ruumides ja territooriumil va suitsetamiseks ettenähtud kohad;

2.36. pakkuda isikut häirival viisil talle kaupa või teenust või häirival viisil kerjata;

2.37. võtta kooli kaasa relvi (sh relvade mulaaže) ning ohtlikke aineid;

2.38. võtta kooli kaasa esemeid või aineid, mida kasutatakse teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra vara kahjustamiseks.

 

3. ÕPPETÖÖST OSAVÕTU ARVESTAMISE ALUSED

3.1. õppetunni alguses kannab õpetaja puudujad puudumiste märkimise  registrisse ja päevikusse.

3.2. kui õpilane on puudunud õppetundidest rohkem kui 50%, võib õpetaja  nõuda (olenemata puudumise põhjusest) arvestuse sooritamist kogu materjali kohta.

3.3. õpilane on kohustatud teatama kursuse juhendajale/tugiisikule (tema puudumisel juhtivõpetajale) puudumise põhjustest võimalusel eelnevalt või esimesel võimalusel ja esitama dokumendid puudumise põhjendatuks lugemiseks koheselt pärast õppetööle jõudmist.

3.4. põhjuseta puudumiste arvestust peab kursusejuhataja/tugiisik.

3.5. puudumine loetakse põhjendatuks ja tõendatakse kirjalikult:

3.5.1. õpilase haigestumise korral;

3.5.2. õpilase puudumisel kodustel põhjustel lapsevanema poolt antud puudumistõendi alusel;

3.5.3. EV kaitsejõudude ja politsei töötaja teatis;

3.5.4. õpilase vabastamist taotleva ettevõtte ametlik kiri (sport, taidlus jt), mis on aktsepteeritud kooli esindaja poolt;

3.5.5. õpilase puudumisel kooli poolt määratud esindamisülesannete täitmiseks;

3.5.6. õpilase muudel kursusejuhatajaga kooskõlastatud põhjustel puudumistel;

3.5.7. puudumiste põhjuseid tõendavate dokumentide säilitamise eest vastutab kursusejuhataja.

 

4. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE

Tunnustamine

4.1. Heade saavutuste eest õppe- ja praktilises töös, huvitegevuses, spordis ja muudes koolielu valdkondades tunnustatakse õpilasi rakendades, kas ühte, mõnd või kõiki järgmistest vahenditest:

4.1.1. suuline tänuavaldus;

4.1.2. tänukiri;

4.1.3. mälestuses;

4.1.4. kiitus direktori käskkirjaga;

4.1.5. kooli direktori vastuvõtt;

4.1.6. presidendi vastuvõtt;

4.1.7. välismaale õppima või praktikale suunamine;

4.1.8. õpilasvahetusest osavõtt.

Mõjutamine

4.2. Õppekorraeeskirja eiramise ning kooli või õpilaskodu sisekorra nõuete mittetäitmisel õpilaste poolt rakendatakse, kas ühte, mõnd või kõiki järgmistest mõjutusvahenditest:

4.2.1. vestlemine/nõustamine, alla 18-aastase õppija puhul lapsevanema/eestkostja informeerimine;

4.2.2. suuline hoiatus;

4.2.3. vestlus juhtivõpetajaga;

4.2.4. vestlus kooli juhtkonnaga;

4.2.5. vestlus kooli juhtkonnaga koos lapsevanemaga;

4.2.6. aruandmine õppetooli koosolekul;

4.2.7. aruandmine õpikojas;

4.2.8. direktori käskkirjaga noomitus;

4.2.9. õpilaskodu lepingu peatamine või lõpetamine;

4.2.10. õppetoetuse maksmise lõpetamine või peatamine;

4.2.11. koolist väljaarvamine.

 

5. RAKENDUSSÄTTED

5.1. Käesolev kord jõustub 1. oktoobril 2020. a.