Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Kutsevaliku õppekava

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik2. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhineEeldus alustamiseksharidusnõuded puuduvadÕppeaeg12 kuud
Тип обученияФорма обученияТребование к началу обученияСрок обучения
Тип обученияпрофессиональная подготовка 2 уровняФорма обучениядневнаяТребование к началу обученияналичие образования не требуетсяСрок обучения12 месяцев

EST

Õppevorm: statsionaarse koolipõhine õpe  (õppetöö iga tööpäev).

Sihtrühm: noored, kes vajavad lisatuge erialavalikul või valmistumisel õpingute jätkamiseks. Haridusnõue puudub, õppima võivad asuda ka põhihariduseta noored, kes on 17-aastased või vanemad. Kutsevaliku õppekavale on oodatud teiste hulgas ka õpingud katkestanud noored, mittetöötavad noored, tõhustatud tuge vajavad õpilased, kellel on püsivad õpiraskused või emotsionaalsed ja/või käitumisraskused, sisserännanud ja/või puuduliku eesti keele oskusega noored.

Põhiõpingud: Põhiõpingutena õpitakse õpioskusi, enese õpitee kujundamist ning karjääri planeerimist, digipädevusi, tervislikke eluviise koos kehalise liikumisega, eesti keelt, igapäevaelus edukaks toimetulekuks vajalikke õiguse alusteadmisi, ohutusõpetust, etiketti ja suhtlemist, matemaatikat.

Valikõpingud: Valikõpingute kava pannakse kokku õppija individuaalseid vajadusi ja huve silmas pidades. Valikõpingutena õpitakse vajadusel süvendatult eesti keelt  (A1 ja A2 tasemel), õppija poolt valitud erialaseid valikaineid (turismiteenindus, toitlustusteenindus, puhastusteenindus,  puidutöö, metallitöö, digipädevused, majandusõpetus jne). Kohtutakse töötukassa karjäärinõustajatega. Läbitakse praktika ettevõttes või kooli töökodades, köögis).

Lisainfo: projektijuht Merle Vilson, merle.vilson@ewers.ee, tel.: 7850 818

------------------

RUS

Учебная программа курса “Выбор профессии”

Форма обучения: стационарное обучение на базе школы  (занятия каждый рабочий день).

Целевая группа: молодые люди, которым необходима дополнительная поддержка при выборе специальности или подготовке к продолжению обучения. Наличие образования не требуется, начать учиться могут даже молодые люди без основного образования в возрасте 17 лет и старше. На обучение курса “Выбор профессии” приглашаются молодые люди, прервавшие учебу; неработающие молодые люди; учащиеся, нуждающиеся в усиленной поддержке и имеющие постоянные трудности в обучении или эмоциональные и/или поведенческие трудности; иммигранты и/или молодые люди с недостаточным знанием эстонского языка.

Основное обучение: Обучают учебным навыкам; формированию собственного пути обучения и планированию карьеры; цифровым компетенциям; здоровому образу жизни с физическими упражнениями; эстонскому языку; базовым знаниям права, необходимым для успешной повседневной жизни; технике безопасности; этикету и общению; математике.

Предметы по выбору: Программа предметов по выбору составлена с учетом индивидуальных потребностей и интересов учащегося. В качестве предметов по выбору можно изучать углубленно эстонский язык (уровень А1 и А2), а также профильные предметы (туристическое обслуживание, общественное питание, уборка, работа по дереву, работа по металлу, цифровые компетенции, обучение финансам и т.д.). Проводятся встречи с консультантами по карьере кассы по безработице. Практика проходит на предприятии или в школьных мастерских/ на кухне).

Дополнительная информация: руководитель проекта Мерле Вильсон, merle.vilson@ewers.ee, тел.: 7850 818